Logo Logo Logo Logo
Aandeel

Mail-Bid

Op onderstaande kavels kan alleen door de leden schriftelijk worden geboden.
Bieders wordt verzocht de biedingen per email; contact@vvof.nl aan de VVOF te zenden of via de post naar adres J.J. Ursem,
Heemstede 59, 1187 MG te AMSTELVEEN

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: van €1 t/m €10 met € 0,50, daarboven met € 1,-.

Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de verkopers plaats.

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 10%). Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd.

In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het onderstaande schema:
 

Afkortingen en betekenissen.
Afkorting Betekenis
UNC als nieuw
EF als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W waardeloos of beplakt met tape
N stukken op naam
+ decoratief
++ zeer decoratief


Mail-Bid stukken huidige periode

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwe lijst met stukken waarop u schriftelijk kunt bieden. 

Kavels Mail-Bid I  februari 2020,
sluitingsdatum woensdag 12 februari 2020 voor schriftelijke biedingen (post, email) en zaterdag 15 februari 2020 voor bezoekers van de ruilbeurs.

# Stukbeschrijving Details
1

1 aand. f 1000,- + 1 opr.bew. De Loozerlaan, Mij .tot Exploit. Onr. Goed. ’s Hage 1931

1 6% c.p.wd.aand. f 1000,-, Handel Mij. Huttenbach & Co., A’dam 1917

2 x VF


VF

2

1 aand. f 1000,-, + 1 opr. bew. Scheeps-Exploit. Mij. Navis, Sliedrecht 1917

1 ond.aand. Rb. 500,-, + 1 recepis voor 1 7% c.p.aand. f 500,-, Holl. Mij. tot Zout-Exploit. In Rusland, Den Haag 1910 en 1919

2 x W


VF + F

3

1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Modajac, A’dam 1927

2 verschillende claim coupons Vergde Vorstenlandsche Cult-Mij.

1 restantbew. f 100,- B Vergde Javasche Houthandel Mij., A’dam 1948

1 opr. bew. Petroleum Mij Moesi-Ilir, A’dam 1901

1 aand. f 1000,-, Mij tot Exploit. Der Cultondern. Moormann & Co. + 2 verschill. Cum.pref.wd. aand. A en B idem, Amsterdam 1921

VF

2 x VF

VF


VF

3 x VF

4

1 aand. f 500,-, Tjisoedjen Cult. Mij., A’dam 1910

2 aand. (N) f 600,-, Tagalsch Prauwenveer, Batavia 1902 en 1927

1 aand. f 1000,-, cult. Mij. Tjokro Toeloong, Soerakarta 1887

VF

2 x VF

VF

5

1 winstaand. Suikercultuur Mij., A’dam 1909

1 amort-bew. Soengey-Raja, Rotterdam 1912

1 onder-aand. f 20,- Sumatra’s Goudmijn, ’s-Hage 1936

1 aand. f 1000,-, Cult.Mij. Soember Agoeng, ’s-Hage 1925

1 aand. f 250,-, Sumatra Plantage Mij., A’dam 1910

1 aand. f 500,-, Technisch Burau Soenda, Bandoeng 1921

VF

VF

VF

F

VF

VF

6

1 aand. f 1000,-, Landbouw Mij. Soekokerto-Adjong, R’dam 1897

1 aand. B f 250,-, Cult. Mij. Soekawana, A’dam 1935

2 aand, f 1000,-, Cult. Mij. Soeban Ajam, A’dam 1919 en 1924

2 aand. f 100,-, Mijnjbouw Mij. Sloengkan, A’dam 1909 en 1924

3 aand. f 100,-, Mijnbouw-Mij. Simau, Batavia 1907 (2x) en 1910

VF

VF

2 x VF

2 x VF

3 x VF

7

1 aand. f 500,-, Indische Teak- en Hardhouthandel, ’s-Hage 1921

1 aand. f 1000,-, Indische Handels Compagnie, Batavia 1916

1 aand. f 350,-, Het Java Veem, Djakarta 1950

1 aand. f 1000,-, Java Rubber Mij., ’s-Hage 1924

1 aand. f 500,-, Bouw-Mij. Kepoetran, Soerabaja 1906

1 aand. f 100,-, Mijnb. Mij. Ketahoen, Batavia 1903


VF

VF

VF

VF

VF

VF
8

1 aand. f 1000,-, Cult.Mij. Lidjen, Rotterdam 1894

1 aand. f 500,-, Prauwenveer Kalimas, Soerabaia 1910

1 aand.f 1000,-, Cult Ondern. Kaligoea, Semarang 1904

1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Koerintji, Padang/ A’dam 1937

1 opr. Bew. Javasche Cult. Mij., A’dam 1890

2 aand. f 100,-, Cult. Mij. Sambawa, Bandoeng 1914 en 1928

VF

VF

F

VF

VF

VF + F

9

1 aand. f 1000,-, Modjokerto Stoomtram Mij., ‘s-Hage 1896

2 aand. f 1000,-, Samarang-Joana Stoomtram Mij., ‘s-Hage 1882 (2 versch. Stempels)

2 aand. f 1000,-, idem1899 +1916

1 aand f 1000,- + 1 5% cp aand. Madoera Stoomtram Mij., A’dam 1897 en 1904

1 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ‘s-Hage 1923

VF

2 x VF

2 x VF


2 x VF


VF

10

1 aand. f 100,-, Mij van aankoop en levering Onderlinge Hulp, Batavia 1892

1 depotbew. Voor 1/4800 deel van de netto opbrengst. A’dam 1940 Ned.Trust.Mij.

VF


VF

11

1 bew. van 1/10 bew. van deelger. Senembah-\stichting, A’dam 1963

1 scrip van 1/10 aand. Cult. Mij Serbadjadi, A’dam 1965

1 opr.bew. Mijnbouw Mij. Tambang Sibonak, Batavia 1901

1 ond.aand. f 100,-, Sumatra’s Goudmijn, ’s-Hage 1931

VF


VF

VF

VF

12

1 aand. f 1000,-, Bouw Mij. Koepang, Soerabaia 1917

1 aand. f 500,-, Landbouw Mij Moelia, Tjiandjoer 1912

1 recepis f 500,-, Mines d’Or Réunies de Saramacca, A’dam 1910

VF

VF

F

13 1 blanco aand. f 500,-, Financieringsbank voor Vaartbelangen 1961 + alles blanco Prioriteits aandeel f 500,-, + X% obl. f 1000 en f 500,- 20 jarig, Rotterdam 1962 + Obl. f 500,- 1962 5 x VF
14

3 41/2% obl. f 1000, f 500 en f 100,-, De Hollandsche Voorschotbank 1910, ’14 en 1906

3 5% obl. idem 1929 en 2 x 1928, 3 6% obl. idem 1921, ’23 en ’21. + aand. f 1000,- 1928

3 x VF


7 x VF

15 9 verschillende stukken nom.f 100, 200 en f 400,-, Ned.-Indische Escompto Mij., Batavia 1934 ’35 ’49 ’50 en 1951 9 x VF
16

1 restantbew f 390,- Nationale Voorschotbank, A’dam 1928

1 ond.-aand. f 100,-, Nationale Lloyd, Mij van Verzekeringen en Herverzekeringen, Amster-dam 1927

1 opr.-bew. Alg. verz. Mij De Eerste Nederlandsche Voksbank, A’dam 1917

VF

VF


VF

17

1 opr. aand. Finantieele Mij. voor Nijverheidsondernemingen, A’dam 1883

1 aand. f 1000,-, Financieele Mij. voor Kurkondernemingen, A’dam 1928

1 ond-aand. f 100,- idem

VF


VF


VF

18

1 aand. f 1000,-, Van der Hoop & Co., A’dam 1978

1 aand. ser. A f 1000,- (N) Eerste Ned. Crediet-, Spaar- en Hypotheekbank, Utrecht 1919

1 premieobl. f 15,-Hollandsche Grondkredietbank, A’dam 1904 (met Zwitsers belast. Zegel)

2 aand. f 1000,-, Holl. Disconteeringsbank, ’s-Hage 1926 en 1927

VF

VF


VF


2 x VF

19

2 blanco stukken aand. f 1000,- en onder-aand. f 500,-, Nationale Bankvereeniging     Utrecht 1916

1 specimen opr.bew. Nationale Vee-Bank, A’dam ca 1927

1 blanco 4% pandbr. f 1000,-, Eerste Ned. Scheepsverband Mij., R’dam ca 1919 drukfoutje!

1 blanco aand. f 1000,-, Engelsch-Hollandsche Bank & Handel Mij., ’s-Hage ca 1925

1 specimen 5,125 % obl. f 5000,-, Nationale Investeringsbank, ’s-Hage 1996

2 x VF


VF

VF


VF


VF

20

1 specimen recepis f 1000,-, Holl. Bank Unie, A’dam 1946

1 opr. bew. idem, A’dam 1952

13% premiel f 10,-, C.V. Hollandsche Crediet & Effectenbank, Baarle-Nassau 1919

1 opr.-bew. Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee, A’dam 1919

VF

VF

VF


VF

21 10 verschillende USA shares periode 1950 - 1971 10 x VF
22 10 verschillende USA shares periode 1928 - 1971 10 x VF
23 10 verschillende USA shares periode 1916 - 1970 10 x VF
24

5 stuks van 1 winstaand. Nat. Mij. Belgische Spoorwegen, Brussel 1937

6 stuks aand. Fr. 1000,-, Camcongo (tabak), Elisabethville 1954

5 stuks aand. fr 500 Krieger, Parijs 1928

13 stuks Kilo-Moto, Brussel 1944

5 x VF


6 x VF

5 x VF

13 x VF

25

1 part benef. Café Standard, Parijs 1927

1 part soc. Produits Chimiques de Floreffe, Brussel 1926

1 part benef. Standard Foncier & Immobilier, Brussel 1929

1 aand. Fr 10.000,-, L’Action Financière, (oplage 200), Brussel 1928

1 aand. fr 500.-, Trust Franco Belge des Petroles, Antwerpen 1920

VF

VF

VF

VF

VF

26 8 stuks US stukken Amsterdam periode 1920 - 1931 8 x VF
27 Pakket 20 stuks spoor- en tramwegen vanuit de hele wereld periode 1900 – 1937 20 x ca VF
28 20 stuks premie obl. Regulierung Theiss und Nebenflusse, Budapest 1880 + 2 andere VF F
29 11 stuks verschillende USA shares groot en klein periode 1928 – 1964 11 x VF
30

2 4% obl. Rs. 125,-, Nicolaibahn 1867 SU E 1019 a

8 4% obl. Rs. 125,-, Nicolaibahn 1869 SU E 1020a

2 x F

6 x VF 2 F

31

20 stuks org. USA sh. W.T. Grant Company, 16-10-1975

1 org. Sh. Van 100, Drexel Burnham Lambert Group, 1986

20 x VF

F

32 33 aand. f 100,-, Mijnbouw-Mij. Simau, Batavia 1907, 1909 en 1910 33 x VF
33 1 org sh. USA 20 sh Kaiser-Frazer Corp + 1 van 100 sh. 1945 + een artikel over de auto’s. 2 x VF
34 12 Org USA sh. Klein formaat + 2 stuks Groot formaat 14 x VF
35 5 5% obl. Rs. 187,50 ville de Kharkow 1911 SU T 2010a 5 x VF
36 7 stuks premieobl. f 2,50, Bevordering ’s Lands Weerbaarheid (Wapenstukken) R’dam 1871 7 x VF F
37 22 stukken Frans en Belgisch waarvan deel Petroleum en auto’s 22 x VF F
38 16 stuks USA stukken cert. Amsterdam, Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific RR Comp. Amsterdam rond 1930 16 x VF F
39

29 aand. f 100,-, E.P.U. Europese Pluimvee Unie, Hamersveld 1965

29 x VF
40 3 41/2% cert. A f 1200,-, Rjasan Uralsk Spoorweg Mij., Amsterdam 1903 3 x VF
41 1 aand. f 1000,-, Nederlandsch-Duitsche Petroleum-Mij., Amsterdam 1903 VF
42 2 aand. f 1000,-, idem 2 x VF
43

1 blanco aand. f 50,-, Vereenigd Bezit van 1894, Rotterdam 1959

1 blanco bew. van 2 aand. f 50,-, idem

1 blanco bew. van 5 aand. f 50,-, idem

1 blanco bew. van 20 aand. f 50,-, idem


VF

VF

VF

VF
44

1 cert. £ ½, Nieuw Amsterdamsch Administratiekantoor voor ½ aand. Ass. Northern Blocks Ltd Londen, A’dam 1900

1 aand. f 720,-, Nederlandse Overzee Bank, A’dam 1954

1 GB cert van 19 aand. £ 3,-, Ancienne Maison Léon et Dreher Comptoir de Change 1882

VF


VF

VF

45

1 blanco aand. f 100,-, European Property Investment Comp. (EUPIC) A’dam 1973

1 blanco bew. van 1000 aand. f 100,-, EUPIC, A’dam 1973

1 blanco aand. f 50,-, Belegg.Mij.Almafund, Schiedam 1965

VF


VF

VF

46

1 blanco aand. F 100,-, Beleggingsmaatschappijn Huygens, A’dam 19??

1 blanco bew. Van 10 aand. F 100,-, idem

1 blanco bew. Van 100 aand. F 500,-, idem

VF


VF

VF

47

1 aand. f 1000,-, Amsterdamsche Handelsbank, A’dam 1917

1 aand. f 600,-, Hoornsche Crediet- en Effectenbank, Hoorn 1957

1 blanco 33/4% pandbr. f 1000,-, Scheepshypotheekbank Nederland, Rotterdam 1979

VF

VF

VF

48 1 aand. f 500,- (N), Houdster Mij. De Westerlaak, Scherpenzeel 1967 VF


 

1 cert. f 500,- (N), Certificerings Mij. De Westerlaak, scherpenzeel 1967

1aand. f 100,-,(N) Certificerings Mij. De Westerlaak, Scherpenzeel 1970

VF


VF

49

1 blanco Co-op rentespaarbrief f 1000,-, Centrale der Nederlandsche Verbruikscoöperaties    Rotterdam 1959

1 blanco recepis voor aandeel f 1000,- Eduard Goudsmit, R’’dam 1951

1 blanco recepis Handelscompagnie voor 1 aand. F 1000,-, Rotterdam 1950

1 blanco 6% Bond f 1000,-, Chemische Fabriek Synres, Rotterdam (Hoek van Holland) 1966

1 blanco recepis voor aandeel f 100,-, Verenigde Ingenieursbureaux Viba, R’dam 1961

1 blanco aand. F 400,-, Houthandel W.. van de Wetering & Co., Schiedam 1949

VF


VF


VF


VF


VF


VF

50

1 bew. Van 5 aand. (N) f 1000,-, Kingma’s Bank, Leeuwarden 1919

1 aand. (N) f 1000,-, Kingma’s Bank, Leeuwarden 1966

1 aand. (N) f 1000,-, Mesdag & Groeneveld’s Bank, Groningen 1965

1 spec. CF stuk aand. F 5,-, Alpinvest Holding, Naarden 1997

1 CF stuk bew. Van 100 aand. Amro North America Fund, A’dam 1990

VF

VF

VF

VF

VF

51

1 blanco CF stuk obl. f 1000,-, 1975-81/85 Bank Mees & Hope, ’s-Hage 1975

1 spec. CF stuk obl. f 1000,-,1979-85/89 Bank Mees & Hope, ’s-Hage 1979 coup sept

1 spec. CF stuk obl. f 1000,-, 1979-85/89 Bank Mees & Hope, ’s-Hage 1979 coup mei

1 spec. CF stuk obl. f 50.000,- 1979-85/89 idem

1blanco 91/2% obl. f 1000,-, Bank Mees & Hope 1974-80/89, ’s-Hage 1974

1 spec. 83/4% obl. f 1000,-, Bank Mees & Hope 1979-85/89

1 spec. 73/4% Note 1977-1982 f 10.000,-, Bank Mees & Hope, A’dam 1977

VF


VF


VF


VF

VF


VF

VF

52

1 cert van 10 aand. Zuid Afr. Sh.10, Anglo American Corp of South Africa, A’dam 1976

1 recepis voor 4% obl. f 1000,-, International Standard Electric Corp., A’dam 1938

1 aand. f 250,-, Hollandsche Ertswinning Mij., ’s-Hage 1931

1 bew. vanm 10 aand. f 25,-, Kon. Scholten Honig, Amersfoort 1966

1 71/4% obl. f 1000,-, idem Amersfoort 1973

VF


VF


VF

VF

VF

53

2 4% obl. Rs 100,-, Rusland Staat 1900

1 4% obl. Rs 1000,-, Rusland Staat 1902

3 recepis Gouvernment Chinois, emprunt Réorganisation 1913 Tranche Russe Parijs 1922

VF

VF

3 x VF

54

1 blanco recepis voor 4% obl.f 1000,-, Gemeente Zutphen, Rotterdam 1952

1 blanco recepis voor aand. f 1000,-, Nederlandsche Kabelfabriek, Rotterdam 1950

1 blanco aand. serie 233 f 1000,-, Nederlandsche Kabelfabrieken, Delft 1964

1 aand. A f 50,-, Kalis & Co. Baggermaatschappij, ’s-Hage 1924

VF


VF


VF


VF

55

1 6% obl. f 1000,-, vd Kuy & v d Ree’s Machinefabr. en Scheepswerf, R’dam 1920

1 blanco recepis f 350,-, Machinefabr. Breda, Rotterdam 1951

1 blanco recepis f 600,-, Nwe. Afrikaansche Handels-Vennoptschap, Rotterdam 1951

1 blanco recepis f 1000,-, Eduard Goudsmit, Rotterdam 1951

1 blanco aand. f 1000,-, Auto-Crediet, Amsterdam 1952

1 onderaand. F 100,-, Enkes, Leidschendam 1955

1 bew. van 200 aand. f 5,-, DAF, Eindhoven 1989

VF


VF

VF


VF

VF

VF

VF

56

1 aand. f 1000,-, Utrechtsche Bouw-Mij. Aurora, Utrecht 1932

1 spec. C.F. stuk, f 0,20, Arnhemsche Mij. Tot het houden van aand. Akzo-Nobel, A’dam 1996

1 aand. B (N), f 1000,-, Gebr. Martens Bouwmaterialen, Venray 1955

1 aand. (N)f 250,-, Bouwfonds Nederlandse Gemeenten , Assen 1967

1 aand. (N) f 250,-, Bouwkas Noord-Nederlande Gemeenten, Assen 1958

1 bew, van 10 aand. F 10,-, Ogem Holding, Rotterdam 1973

1 bew. Van 5 aand, f 20,-, Vergde Bedrijven Nederhorst, Gouda 1969

1 winstbew. Kon. Hollandsche Lloyd, A’dam 1925

VF

VF


VF


VF


VF


VF

VF


VF

57

2 CF stukken 1 aand, en 100 aand. Infotheek Groep, Amsterdam 1986

1 optiebewijs Unilever, Rotterdam 1937

1 aand. (N) f 1000,-, Dobbertin & Co., Rotterdam 1963

1 aand. f 1000,-, Handel Mij. Transoceana, Rotterdam 1920

2 x VF


VF

VF

VF

58

1 winst-bew. (N) Amstel Impex Chemie, A’dam 1959

1 blanco recepis f100,- voor aandeel f 500,-, Vergde Ingenieursbureaux Viba, R’dam 1956

1 blanco aand. f 1000,-, Landbouw en Handelsondern. Haro, Assen 1962

1 aand. f 500,-, Arch, ’s-Hage 1963

1 aand. f 1000,-, Noordelijke Industrie Voor Vezelverwerking, Groningen 1948

1 pref. aand. f 100,-, A. Hillen’s Sigaren- en Tabaksfabriek, Delft 1930

VF

VF


VF


VF

VF


VF

59

1 winstbew. Amsterdam Thee Cult. Mij., A’dam 1911

1 0% obl. F 100,-, Celebes Mijnbouw Mij. Balotji, A’dam 1897

1 amort.-bew. F 100,-, Rubber Cult. Mij. Soengey-Raja, R’dam 1912

1 amort.-bew. F 250,-, Bataviasche Verkeers Mij., Batavia 1930

1 aand. F 500,-, Peudawa Petrol. Mij, A’dam 1912

VF

VF

VF

VF

F

60

1 aand. f 500,-, Cult. Mij. Sindangsari, Batavia 1934

1 scrip Rp. 100,-, part voor 1 aand. Rp. 500,-, Pandjie en Tandjongsarie, Surabaia 1952

1 aand. f 500,-, Landbouw Mij. Radjamandala, Batavia 1951

1 aand. f 500,-, Indische Teak- en Hardhouthandel, A’dam 1914

1 cpwd.-aand. ser. A f 1000,-,Mij. tot Exploit. Van Cult.-Ondern. E. Moormann & Co., A’dam1921

F

VF


VF

VF

VF

61

1 aand. f 100,-, Algemeene Belgisch-Javasche Cult. Mij., A’dam 1906

1 winstbew. Amsterdamsch Kantoor voor Indische Zaken, A’dam 1919

F

VF

62

1 premie obl Ffr 5,-, Ass. De la Presse Parisienne et de la Presse Départementale Parijs 1905

1 action fr 100,-, Comp. Nouvelle des Mines de Villemagne, Parijs 1924

1 action Ffr 100,-, Comp. Générale des Comptoirs Africains, Parijs 1930

1 action Ffr 100,- Comp. Lyonnaise de L ‘Afrique Équatoriale Francaise, Lyon 1927

2 part de fondateur idem, Lyon 1927

VF


VF


VF


VF


2 x VF

63

1 Aktie RM 100,-, Commerz- und Privat-Bank, Hamburg 1932

1 Aktie RM 500,-, Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei,Bremen 1928

1 Genuss-schein OHIM Deutsche Holzimport-A.G., Hamburg 1920

1 Aktie M 1000,- Reihe B, idem. Hamburg 1921

VF

VF


VF

VF

64

1 recepis voor een obl. f 1000,-, Hypotheekbank van het Koninkrijk Denemarken,     Amsterdam 1938

1 spec. 91/4% note 1975 – 1982 f 10.000,-, Sveriges Investeringsbank A.B., A’dam 1975

1 spec. X? note 1975 – 1980 f 10.000,-, Kingdom of Norway 1975

1 spec. 73/4% note 1977 – 1982 f 10.000,-, Kingdom of Norway 1977

1 proefdruk 51/2% Bond 1963 – 1983 250 European Units of Account Norgens Kommu-nalbank, Luxemburg 1963

VF


VF


VF

VF


VF

65

1 spec. 8% note 1976 – 1983 f 10.000,-, Int. Bank for Reconstruction and Development  Washington 1976

1 spec. 71/2% note 1977 – 1984 f 5.000.000,-, idem. Washington 1977

1 spec. 61/2% note 1985 – 1990 f 10.000,-, idem. Washington 1985

1 spec. 71/4% note 1989 – 1999 f 10.000,-, idem. Washington 1989

VF


VF


VF

VF

66

1 aand. fr. 500,-, Comptoir Belge-Néerlandais de Bourse et de Banque, Brussel 1900

1 recepis voor 4% obl. f 1000,-, D’Angleur-Athus, A’dam 1937

1 blanco aand. Bfr. 1000,-, Antwerp Construction Comp., Antwerpen 1979

VF


VF

VF


 

1 winstaand. Nationale Mij. Der Belgische Spoorwegen, Brussel 1949

1 kapitalisatie bon fr 25.000,-, Onderling Hypothecaire Krediet, Brussel 1944

1 Part Bénéf. Comp. Industrielle des Bois du Mayumbe Coboma, B. Congo 1929

1 action Pr. Bfr. 1000,-, idem 1929

VF

VF


VF


VF

67

1 spec. 8% note 1976 – 1983 f 10.000,-, Commonwealth of Australia 1976

1 spec. 81/4% note 1975 – 1981 f 10.000,-,New Zealand. 1975

1 spec. 9% note 1975 – 1982 f 10.000,-, New Zealand, 1975

1 spec. 71/2% note 1975 – 1978 f 10.000,-, Republic of South Africa Luxemburg 1971

VF


VF

VF

VF

68

1 spec. 61/2% note 1976 – 1979 f. 10.000,-, Standard Brands Inc. Amsterdam 1972

1 spec. 6/3/4% note 1976 – 1979 f 10.000,-, Textron Atlantic inc. 1972

1 blanco aand. van 10 sh. CDR $ 0,50, Champion Intternational Corp. A’dam 1973

1 spec. 14 7/8% note 1989 1992, $ 1000,-, Roal Trust Corp. Of Canada 1989

VF


VF


BF


VF

69

1 spec. 10,4% Note 1974-79 f 10.000,-, Ireland 1974

1 spec. 8% note 1976 - 1983 f 10.000,-, European Coal and Steel Community, Luxemburg

1 spec. 81/2% bond 1969 – 1979 European Units of account 1000,-, Comisio Federal de Electricidad Luxemburg 1969

1 bew. van 540 aand. (N) f 100,-, European Financial Ass. N.V. ‘s-Hage 1971 (inschr.)

VF
70 6 stuks USA cert. Amsterdam periode 1886 – 1948 6 x VF
71

10 stuks moderne USA sh. Période 1920 – 1987 w.o. 1 specimen

10 x VF
72

2 aand. 100 sh. (N) £ 1,-, Anglo-Java Estates Ltd, Hong-Kong 1913

2 x VF

n.b. het eerste bod begint bij € 1,- en niet lager!!!!!

U kunt ook bieden door het Biedingsformulier te downloaden. Terugzenden per email via contact@vvof.nl. Voor gebruik van het Biedingsformulier heeft u Microsoft Word nodig.