Logo Logo Logo Logo
Aandeel

Mail-Bid

Mail-Bid is een ander woord voor schriftelijke veiling. De Mail-Bid is bedoeld voor derden die, op wat voor manier ook, plotseling in het bezit zijn gekomen van oude effecten en voor leden die van oude effecten af willen. De VVOF biedt u een mogelijkheid om stukken te laten taxeren en ze eventueel via de Mail-Bid te verkopen. De kopers zijn lid van de VVOF en hebben hun lidmaatschapsgeld betaald. De onderstaande Mail-Bid is opgenomen in het laatstverschenen nummer van het VVOF Mededelingenblad.

Op onderstaande kavels kan door leden worden geboden. Bieders worden verzocht de biedingen per email via contact@vvof.nl aan de VVOF te sturen of via de post naar adres Heemstede 59, 1187 MG Amstelveen.

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: van € 1 t/m € 10 met € 0,50, daarboven met € 1,-. De minimum inzet is € 1,00. Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de verkopers plaats.

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 10%). Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd.

In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het onderstaande schema:

Afkortingen en betekenissen.
Afkorting Betekenis
UNC als nieuw
EF als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W waardeloos
N stukken op naam
+ decoratief
++ zeer decoratief


Mail-Bid stukken huidige periode

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwe lijst met stukken waarop u schriftelijk kunt bieden. 

Kavels Mail-Bid periode III  2017,
sluitingsdatum woensdag 13 september 2017 voor schriftelijke biedingen (post, email) en zaterdag 16 september 2017 voor bezoekers van de ruilbeurs.

# Stukbeschrijving Details

1

1 aand. f 100,-, 1 bew. van 8 onder-aand. f 12,50 + 1 ond-aand. f 12,50 Ned. Tramwegmaat-schappij, Heerenveen 1907 = 1 winstaandeel idem Heerenveen 1912

4 x VF

2

1 bew. van uitgestelde schuld f 172,50, Tweede Noord-Holl. Tramweg-Mij., Adam 1932

1 aand. f 500,-, N.Z.H. Tramweg-Mij., Adam 1909

VF


VF

3

1 aand. f 500,-, Mij. tot Exploit. van Tramwegen, s-Hage 1891 + 1 aand. f 500,- 1911 + 1 41/2% obl. f 1000,- 1901

3 x VF

4

1 aand. van 1 + 1 bew. van 5 aand. 5,-, Carenero Spoorweg- en Stoomvaart-Mij., Adam 1896

1 8% obl. f 25,-, Stichting Stoomtreinmaatschappij Tilburg-Turnhout, Tilburg 1974

2 X VF


VF

5

1 amortisatiebew. Bataviasche Verkeers Mij., Batavia 1930

4 aand. f 1000,-, Deli-Spoorweg-Mij 1884, 1899, 1913 en 1919

VF

4 x VF

6

1 aand. f 1000,-, Madoera Stoomtram Mij, Adam 1897

1 pref. aand. f 1000,-, idem                         Adam 1904

1 4% cum.pref.aand. f 250,-, Modjokerto Stoomtram-Mij., s-Hage 1906

1 aand. f 100,-, Oost-Java Stoomtram-Mij., s-Hage 1949

VF

VF

VF

VF

7

1 aand. f 100,-, Passoeroean Stoomtram-Mij., s-Hage 1905

1 bew. van 3 aand. f 100,- idem                       s-Hage 1905

1 opr. bew. Serajoedal Stoomtram-Mij., (opl. 60) s-Hage 1894               

VF

VF

F

8

1 aand. f 50,-, Amsterdam Java Rubber Comp., s-Gravenhage 1941

1 aand. f 400,-, Amsterdam-Tapanoeli Rubber Cult. Mij., Adam 1937

1 winstaandeel idem                                                           Adam 1910

1 41/2% obl. f 1000,-, Cult. Mij. Ardiredjo, Amsterdam 1937

VF

VF

VF

VF

9

1 bew. van onderdeel van winstaandeel Cult.Mij. Bajabang, Adam 1923

1 aand. f 500,-, Mij. tot Voortzetting der zaken van Deudekom & Waal, Bandoen 1917

2 aand. Rup 125,-,Bandoengsche Kininefabriek, Semarang 1955

1 aand. B f 100,-, Mijnbouw Mij. Belang, Batavia 1896

1 aand A f 1000,-, Explor.- en Exploit.-Mij. Bolang Mongondou, s-Hage 1908

1 aand. f 500,-, Assam Thee-Onderneming Dinewatie, Adam 1933

1 action de dividend Rubber Cult. Mij. Djember, s-Hage 1925

VF

VF

2 x VF

VF

VF

VF

VF

10

Deli-Spoorweg-Maatschappij, 1 aandeel f 1000,- 1884, 1 x 1899, 1 x 1913, 1 x 1914,

   1 x 1917, 1 x 1919 en 1 x 1937

7 x VF

11

2 aand. f 1000,-, Ned. Mij. voor Scheepvaart, Handel- en Nijverheid, R.dam 1920 1 met en 1 zonder stempel + 1 aandeel  idem 1925

2 aand. f 25,-, Ned.-Indische Rubber en Hevea Exploit. Mij., Adam 1910( stukken met grote kleurverschillen)

1 aand. f 1000,-, 1e en 1 aand. 3e serie Ned. Mij. voor Overzeehandel, s-Hage 1920 en 23

VF

VF

VF

VF

2 x VF

12

1 aand. f 1000,-, Ned.-Indische Spoorweg- Mij. 1920,  1 x f 500,- 1920, 1 x f 250,- 1920,

1 x f 1000,- 1922 en 1 x cert f 100,-, Adam 1922

4 x VF 1 x F

13

1 bew. van 5 aand. f 100,- + 1 winstbewijs Mijnbouw Mij. Paleleh, Batavia 1905

1 aand. f 500,-, Cult. Mij. Papandajan., Batavia 1917

1 c.p.aand. f 500,-, Idem                         Batavia 1924

1 bewijs van deelgerechtigdheid Ned.-Indische Landbouw-Mij., Adam 1884

1 10% c.p.aand. f 100,-, Ned.-Indische Cultuur-Mij, Adam 1914

1 gew. aand. en 1 bew. van 4 gew. aand. f 250,- Ned. Gutta-Percha Mij, s-Hage 1919  

VF en F

VF

VF

VF

F

2  x VF

14

1 aand. f 500,-, Oost Java Prauw Mij., Soerabaia 1930

1 opr.bew. Borneo Explor. en Mijnbouw-Mij. Pasangan, Adam 1898

1 aand. f 1000,- Petroleum Royalty Mij, s-Hage 1901

1 inkomsten-obl. f 500,-, idem                  s-Hage 1904

1 aand. f 100,- en 1 bew. van f 500,-, Phaiton & Olean, Rdam  1939

VF

VF

VF

VF

2 x VF

15

1 aand. f 1000,-, Suikerondeneming Poerworedjo, Adam 1921

1 aand. f 500,-, Landbouw Mij. Radjamandale, Batavia 1939

1 bew. van 5 aand. f 100,-, Cultuur-Mij. Ramawatie, Soekaboemi 1904

2 aand. f 100,-, Mijnbouw Mij. Redjang-Lebong, Batavia 1902

1 winstbewijs Elektriciteit MIj. Rembang, Soerabaia 1939

1 aand. A f 500,-, Petroleum-Mij. Rembang, s-Hage 1897

1 bew. v deelneming f 1000,-, Rimboen Tabak Syndicaat, Adam 1906

VF

VF

VF

VF en F

VF

VF

VF

16

1 aand. f 50,-, Nederlandsche Spitsbergen Compagnie, Rdam 1926

1 aand. f 1000,-, Nederlandsche Stoomvaart-Mij. Bestevaer, Adam 1916

1 aand. 2e serie f 1000,-,Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart-Mij, Adam 1920

1 aand. f 1000,-, S.L. van Nierop & Cos Handel Mij., Adam 1914

1 cert. f 100,-, idem                                                        Adam 1920

1 aand. f 1000,-, Noordelijke Industrie voor Vezelverwerking, Groningen 1948

VF

F

VF

VF

F

VF

17

1 aand. f 200,-, Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 1857

1 premieobl. f 2,50 idem                      Amsterdam 1869

1 aand. f 100,-, Nederlandsch Surinaamsche Goud-Mij., Adam 1907

1 aand. ser. B f 1000,-, Papierfabriek Roermond , Maasniel 1956

1 aand. f 100,-, Het Reformatorisch Dagblad, Driebergen-Rijsenburg 1971

1 91/4% obl. f 1000,-, Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Adam 1970

Peruvian Transport Corp. Ltd, certificaat voor 10 en cert. voor 50 aand. B  $ 1,-, Adam 1956

VF

F

VF

VF

VF

VF

2 x VF

18

1 winstbewijs Noorsche Gasmaatschappij, s-Hage 1914

1 uitgegeven + i blanco bew. van aand. f 500,- (N) Oliehandel Olco, Driebergen-Rijsenburg 1961

1 aand. f 1000,-, Nederlandsche Petroleum en Asphalt Mij., Rdam 1914

1 oprichtersbew. idem                                                             Rdam 1914

VF

2 x VF

 
VF

VF

19

1 oprichters-bewijs Javasche Bosch-Exploit. Mij., Adam 1894

1 aand. f 1000,- idem Adam 1894 + 3 aand. 1917                                                                         

VF

4 x VF

20

1 aand B f 1000,-, De Kodowa Koelapparatenfabriek, s-Gravenhage 1928

1 aand. f 1000,-, Kalis & Cos Baggermaatschappij, s-Hage 1919

1 aand. f 1000,-, Internationale Gewapendbeton Scheepsbouwmij., Rdam 1918

1 aand (N) f 1000,-, Handelsondern.- en aannemingsbedr. P. Kok, Zaandam 1964

VF

VF

VF

VF

21

4 aand. Kon. Holl. Lloyd, serie 7, 20, 35, 58, f 1000,- periode 1908 1919

1 7% obl. f 1000,-, idem, 1921

+ 9 verschillen van latere jaren.

 

 

14 x VF

22

4 aand. f 250,-, Mijnbouw Mij. Soemalata, Adam 1896, 1901, 1903, 1905.

1 aand. f 500,-, Rubber Cult. Mij Soengey-Raja, s-Hage 1909

1 aand. idem f 100,-, Rdam 1912 + 1 bew. van 5 aand. f 100,- Rdam 1912

4 x VF

VF

2 x VF

23

2 aand. f 500,-, Cult. Mij. Tjiranggon, Adam 1910 en 1912

1 aand. f 400,- idem 1937 + 1 ond. aand. f 100,- idem 1937

2 x VF

2 x VF

24

2 aand. f 1000,-, Tjiboeni-Tjiponpok Caoutchouc Mij., Adam 1926

1 aand. f 1000,-, Assam Thee en Rubber Mij. Tjimedang, s-Hage 1910

1 aand. f 500,-, Suikerfabriek Tjoekir, Soerabaja 1924

1 cert. f 1000,-, Admin.kant. Cult Mij Tjokro Toeloong, Adam 1930

2 x VF

VF

VF

VF

25

5 aand. f 8,-, Nieuw Tjisalak Cult. Mij., s-Hage 1937

5 x VF

26

5 aand. f 500,-, Holland-Bank, Adam 1896

5 x VF

27

5 aand. f 500,-, Internationale Kapok Mij., Nijmegen 1917 en 1920

5 x VF

28

5 aand. f 500,-, Vergina N.V., Waalre 1944

5 x VF

29

1 oprichtersbewijs Mij. tot Exploit van Mechanische Vervoermidd. Holland, Adam 1900

3 aand. (N) f 1000,-, Chemische Fabriek Holland, Adam 1904

VF


3 x VF

30

idem kavel 29

4 x VF

31

1 bew. van 5 aand.  van f 240,-, Geconsolideerde Peninsular Koper Mij, Adam 1890

1 3% obl. f 1200,-, idem                                                                            Adam 1891

VF

VF

32

1 aand. f 500,-, Mij. Noord-Holland tot Bereiding van Chem.Producten, Adam 1900

2 pref. aand. f 500,- idem                                                                           Adam 1902

1 10% obl. f 1000,-, idem                                                                           Adam 1905

VF

2 x VF

VF

33

idem kavel 32 ,alleen aandeel geen VF maar F

F + 3 x VF

34

3 4% obl. Rs 100,- Rusland Staat 1904 + 1 Rs 200 + 1 Rs 500 + 6 Rs 1000,-.

11 x VF

35

2 4% obl. Rs 125 en 625,-,  Moskou-Kursk 1886  SU E 1078 a/b

2 4% obl. Rs 625,- Sdwest-Eisenbahn, 1885  SU E 1143b

3 4% obl. Rs 625,- Riazan-Uralsk-Railway 1894  SU E 1108b

2 x VF

2 x VF

3 x VF

36

3 4% obl. Rs 625,-, Riazan-Uralsk-Eisenbahn 1894 SU E 1108b

2 4% obl. Rs 125 en 625 Nicolaibahn 1867  SU E 1019 a/b

1 4% obl. Rs 125,-, Nicolaibahn 1869   SU E 1020a

2 4% obl. 100,- Moskau-Windau-Rybinsk 1899   SU E 1083b

3 x VF

2 x VF

VF

2 x VF

37

3 4% obl. Rs 625,-, Groot Russische Spoor 1888   SU E 1022

1 4% obl. Rs 625,-, Groot Russische Spoor 1890   SU E 1023

3 4% obl. RM 2000,-, Wladikawkas Eisenbahn 1898   SU E 1063c

3 x VF

F

VF + 2 x F

38

6 aand. f 1000,-, Deli-Spoorweg-Mij., Adam 1 x 1913, 4 x 1914, 1 x 1919

F en VF

39

5 cert. Adam voor 10 aand. Class A Stock Ass. Gas and Electric Comp. Adam 1930/3

1 cert. Adam f 200,-, Golubovecer Glanzkohlenbergbau A.G., Adam 1899

1 bew. voor 4 pref. aand. B Kon. Holl. Lloyd, Adam 1925

5 x VF


VF

VF

40

3 aand. f 250,-, Java Stores, Semarang 1923

3 pref. aand. f  100,-, Mijnbouw Mij. Ketahoen, Batavia 1903

3 x VF

3 x VF

41

3 opr.bew. Javasche Cultuur Mij, Amsterdam 1890

3 aand. f 1000,-, Javasche Bosch-Exploit. Mij v/h Buwalda, Adam 1894, 1910 en 1917

3 pref. aand. f 100,-, Mijnbouw Mij. Ketahoen, Batavia 1903

3 x VF + W

2 x VF + F

3 x VF

42

1 aand. f 500,-, Cult-Mij. Tjgaroe, Adam 1909

1 cert. f 1000,-, Cult. Mij. Medarie, Adam 1921

1 aand. f 1000,-, Rubber Mij. Malabar, Adam 1909

3 pref. aand. f 100,-, Mijnbouw Mij. Ketahoen, Batavia 1906

VF

VF

VF

43

4 opr.bew. Mij tot Exploit. der Suikerfabriek Kalibagor, Adam 1890

1 5% obl. f 1000,-, Cult.- Mij. Bandar-Angin, Adam 1893

1 aand. f 1000,-, Morotai Klapper Cult. Mij, Rdam 1913

ca. VF/F

F

VF

44

1 aand. f 250,-, Mij. tot Exploit. van Onr. Goed. Celebes, Makasser 1925

1 cert f 1000,-, Cult. Mij. Medarie, Adam 1907

F

VF

45

4 aand. f 500,-, Holland-Bank, Adam 1896

1 aand. f 500,-, Internationale Kapok-Mij., Nijmegen 1920

4 x VF

VF

46

idem kavel 45    n.b. Int. Kapok 1917

5 x VF

47

1 aand C f 1000,-, Alg. Ned. Electr. Mij. v/h Groeneveld, Ruempol & Co., Adam 1918

1 voorkeursbewijs voor aand. Electra, Mij. voor Electrische Stations, Adam 1891

VF

VF

48

1 aand. f 1000,-, Soc. ter vervaardiging van vernissen en verfwaren Molyn & Co., Rdam 1923

1 optiebew. voor aand. A. Hooimeijer & Zonen, Barandrecht 1963

2 aand. (N) f 1000,-, Grossierderij en Graanhandel v/h F.A. & L.G. ter Wee, Zaansam 1920

VF

 
VF

2 x VF

49

1 aand. f 15,-, in de renteooze geldleening van de Verg. Ons Genoegen ten behoeve van het Fanfarekorps., Krimpen a/d Lek 1899

1 oprichtersbewijs, Het Moderne Landhuis, Bilthoven 1919

1 oprichtersbewijs (Naam Adriaan Stoop) t Binnenhuis, Amsterdam 1916

VF

 
VF

VF

50

1 aand. f 1000,-, Amsterdam Film Compagnie, Adam 1920

1 aand. f 1000,-, blanco Intenationale Film Exploitatie Filex, Adam 1921

1 aand. (N) f 25,-, Woningbouw Verg. Eigen Haard, Adam 1958

1 bew, v deelneming in het P.M.C. Fonds, Utrecht 1947

VF

VF

VF

VF

51

1 aand. f 500,-, Hotel des Pays-Bas  te Arnhem, Arnhem 1888

1 aand. f 100,-, Handelsondern. der Arbeidsgemeenschap Spectrum, s- Gravenhage 1934

F

VF

52

18 aand. f 400,- en 1 f 200,-, Ned.-Indische Escomptobank, Batavia 1935 

19 x VF

53

4 aand. f 1000,-, Indische Handels Compagnie, Batavia dec 1916, okt. 1918, aug 1919 en dec 1920

4 x VF

54

1 aand. f 500,-, Cult. Mij. Kalisoedo, s-Hage 1896

1 aand. ser. A f 1000,-, Soerabayasche Machinenhandel, Hilversum 1895

1 aand. f 500,-, Landbouw Mij. Radjamandala, Batavia 1951

VF

F

VF

55

1 opr. aand. Tjiboeni-Tjipongk(P)ok Caoutchouc Mij., Amsterdam 1910

1 winstaandeel Tjiboeni-Tjipongpok Caoutchouc Mij., Amsterdam 1914

1 aand. ser A f 1000,-, Soerabayasche Machinenhandel, Hilversum 1895

VF

VF

F

56

1 opr. aand. Tjiboeni-Tjipongk(p)ok Caoutchouc Mij., Amsterdam 1910

1 winstaandeel  Tjiboeni-Tjipongpok Caoutchouc Mij., Amsterdam 1914

1 winstaandeel Suikerfabriek Poerwokerto, Amsterdam 1892

1 winstaandeel Suikeronderneming Poerworedjo, Amsterdam 1909

VF

VF

VF

VF

57

3 aand. f 1000,-, Tjiboeni/Tjipongpok Caoutchouc Mij., Amsterdam 1914

1 aand. ser. B f 250,-, Mij. Hotel des Indes, Batavia 1923

1 aand. f 1000,-, Suikeronderneming Poerworedjo, Amsterdam 1921

1 aand. f 1000,/, Amsterdam/Langsa Rubber Mij., Laren 1925

3 x F

VF

F

F

58

1 bew. v deelgerechtigdheid Ned./Indische Landbouw/Mij., Amsterdam 1894

1 premieobl. f 12,50 Mij. tot Exploit. van Vastigheden Kemajoran Oost, Batavia 1920

2 aand. f 250,-, Cult. Mij. Melangbong, Adam 1925 en 1926

1 winst/aand. Explor. Mij. Pagoesat, Amsterdam 1898

VF

VF

2 x VF

VF

59

1 7% pref. aand. f 500,-, Mijnbouw Mij. Bwool, Amsterdam 1898

1 claim/coupon voor aand. Vergde Vorstenlandsche Cult./Mij., Adam 1937

2 aand. ser. C en D f 500,/, Indische Teak/ en Hardhouthandel, Adam 1914

4 aand. f 100,/, Mijnbouw/Mij. Simau, Batavia 1907

VF

F

F en VF

4 x F

60

1 aand. f 500,-, Cult. Mij. Panggoongredjo, s-Hage 1921

1 part de fondateur Platasions Indonsiennes & Paticipations, Parijs 1962

2 aand. (N) Tagalsch Prauwenveer, Batavia 1927

VF

VF

2 x VF

61

1 oprichters-aandeel  Bawang-Petroleum-Mij., s-Hage 1898

1 oprichters-aandeel Petroleum-Mij. Moesi Ilir, Adam 1901

1 oprichters-aandeel Java Petroleum Mij., Adam 1896

1 aand. ser. B Petroleum-Mij. Rembang, s-Hage 1897

1 pref.-aand. Nederlandsch-Indische Petroleum Mij., Adam 1896

VF

VF

VF

VF

W

62

1 aand. f 125,-, Algemeene Petroleum Compagnie, Adam 1913

1 winst-aandee l idem,                                              Adam 1913

1 warrant Kon Olie, s-Hage 1937

1 afstempelingsbewijs voor aandeel f 1000,/, Kon Olie, Adam 1940

1 aandeel f 1000,-, Ceram Petroleum-Mij., s-Hage 1913

VF


VF

VF


VF

VF

63

5 blanco recepissen f 1000,-, 31/2% eerste-Hypot. obl. Mij. tot Exploit van Limburgsche Steenkolenmijnen, genaamd Oranje Nassau Mijnen, Amsterdam 1943

5 x VF

64

5 blanco recepissen f 1000,-, Gemeente Arnhem, Rotterdam 1946

5 x VF

65

30 stuks aand. f 400,-, Ned.-Indische Escompto Mij., Batavia 1935

30 x VF

66

9 blanco aand. f 1000,-, Wolterings Meubileerings Mij., Amsterdam 54

9 x VF

67

10 4% obl. (N) f 1000,-, Wollenstoffenfabrieken Thomas de Beer, Tilburg 1932

10 x VF

68

1 oprichtersbewijs Industrieele Bank en Handel-Mij., s-Hage 1901

1 cert f 100,-, Industrieele Dosconto Mij., Amsterdam 1927

1 oprichters-aandeel Fin. Mij. voor Nijverheids-Ondernemingen, Adam 1883

1 winstbewijs Bank voor Handel en Nijverheid

VF

VF

VF

VF

69

1 aand. (N) ser. C f 1000,-, Alg. Mij. tot Beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of Periodieke uitkeeringen belaste waarden, Middelburg 1912

1 41/2% pandbrief ser. A f 100,-, idem   Middelburg 1907

3 41/2% pandbrief ser. B f 1000,-, idem  Middelburg 1908

VF

 
VF

3 x VF

70

5 aand. (N) f 500,-, De Hollandsche Voorschotbank, Haarlem  per. 1899 t/m 1928

1 41/2% schuldbrief f 100,- idem                      Haarlem 1901

1 5% schuldbrief f 1000,-, idem                        Haarlem 1929

5 x VF

VF

VF

71

1 aand. f 500,-, Hulpcredietbank, Rotterdam 1916

1 3% obl. f 10,-, Hollandsche Crdietbank 37e Rotterdamsche Premieleening, Rdam 1923

VF

VF

72

1 onder-aand. f 250,-, Nederlandsche Spaar- en Leenbank, s-Hage 1917

1 4% premie-obl. f 10,-, Algemeene Spaarkas, Amsterdam 1872

1 aand. f 12,50, Het Financieel Commissiekantoor, s-Hage 1909

VF

VF

VF

n.b. het eerste bod begint bij 1,- en niet lager!!!!!

U kunt ook bieden door het Biedingsformulier te downloaden. Terugzenden per email via contact@vvof.nl. Voor gebruik van het Biedingsformulier heeft u Microsoft Word nodig.